Statut

Stowarzyszenie VERITAS POLSKA działa wspólnie z telewizjami lokalnymi w sieciach kablowych

Szeroko rozumiana promocja wszystkiego dobrego

Celem Stowarzyszenia jest:

1.Popieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości literackiej, publicystycznej i artystycznej.
2. Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego.
3. Wspieranie edukacji kulturalnej, społecznej i prozdrowotnej.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej.
5. Przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji,
6.Podejmowanie i wspieranie działalności charytatywnej,
7.Działanie na rzecz propagowania idei integracji europejskiej,
8.Wspieranie działań na terenie gmin w szczególności tych, które przyczynią się do rozwoju i poprawy życia mieszkańców,
9. Upowszechnianie informacji o aktywności ludności na terenach wiejskich,
10.Udzielania wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów wiejskich, wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione instytucje.
11. Wszechstronna pomoc w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
12.Ochrona praw i godności, interesów osób niepełnosprawnych.
13. Edukacja i promocja zdrowia publicznego
14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy
15. Rozwój kultury fizycznej i sportu
16. Integracja europejska oraz rozwój kontaktów i współpracy między
społeczeństwami
17. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
18. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
19. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
20. Rozwój turystyki
21. Bezpieczeństwo publiczne
22. Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
23. Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
24. Wsparcie rozwoju sektora pozarządowego województw
25.Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
26 Prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
27.Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych
28.Upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń praw człowieka zapisanych w dokumentach ratyfikowanych przez państwo polskie
29. Edukacja społeczno-prawna
30.Prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi
31. Kształtowanie osobowości młodych ludzi.
32. Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej
33. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
34. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
35. Rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
36.  Rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi
37.  Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
38.  Rozwijanie idei wolontariatu
39.  Aktywizacja zawodowa osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy
40.  Zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
41. Tworzenie warunków do wczesnego diagnozowania i wsparcia w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym
42.  Tworzenie warunków do wyzwalania aktywności indywidualnej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie
43. Niesienie pomocy  ludziom uzależnionym, w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu  pracy, środowisku.
44.  Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców.
45.  Poradnictwo obywatelskie, w szczególności prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjalne, duchowe.
46.  Tworzenie warunków do wyzwalania aktywności indywidualnej osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie
47.   Integracja środowiska chorych, ich rodzin i opiekunów,
48.   Kompleksowa rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa,
49.   Integracja społeczna poprzez organizowanie różnego typu imprez, wyjazdów itp.
50.   Pomoc w adaptacji oraz w przekwalifikowaniu się, lub zdobywaniu   kwalifikacji zawodowych.
51.   Organizowanie bezpośredniej opieki nad ludźmi samotnymi i zapewnienie im pomocy w prowadzeniu gospodarstw domowych.
52.   Wskazanie możliwości poprawy sytuacji materialnej i ekonomicznej, wspieranie inicjatyw twórczych.
53.    Promocję zdrowotnego trybu życia.
54.   Organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej i edytorskiej.
55  Organizowanie kół zainteresowań, różnych form rozrywki, wypoczynku i rekreacji.
56. Wszechstronna pomoc w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
57. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.
58. Ochrona praw i godności, interesów osób niepełnosprawnych.
59. Podniesienie świadomości społeczeństwa związanej z problematyką środowisk osób niepełnosprawnych
60. Działalność na rzecz zbliżenia świata osób niepełnosprawnych i zdrowych, uznania przez ludzi zdrowych podmiotowości oraz zrozumienia wagi problemów ludzi niepełnosprawnych.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz szeroko rozumianych imprez kulturalnych.
2. Promocję , wspieranie, kreowanie inicjatyw na następujących obszarach- kultura, rozwój przedsiębiorczości, ochrona zabytków, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, oświata ,ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, bezpieczeństwo publiczne.
4. Współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania.
5. Wspieranie cennych inicjatyw innych organizacji pozarządowych .
6. Aktualizację wiedzy i integrację kadr, między innymi poprzez organizowanie spotkań i szkoleń.
7.Edukacji , przyczyniającej się do rozwoju regionalnego lub lokalnego ,w tym społeczności regionu lub poszczególnych jej członków.
8.Tworzenie grup wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych.
9.Organizowanie imprez o charakterze integracyjnym np. ognisk, wycieczek, spotkań okolicznościowych, zawodów sportowych, spektakli teatralnych.
10. Ochronę interesów członków Stowarzyszenia.
11.Działania wspierające rozwój turystyki w Polsce.
12. Prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie dopuszczonym przez prawo.
13. Prowadzenie działalności doradczej, w szczególności na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
14. Stowarzyszenie niesie pomoc  ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, miejscu  pracy, środowisku.
15. Wprowadzanie  programów edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach oraz niebezpieczeństw z nimi związanych, propagowanie  idei trzeźwości na terenie działania Stowarzyszenia szczególnie wśród młodzieży,
16.   Zajmujemy się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień oraz dziećmi z rodzin ubogich i wielodzietnych.
17.   Świadczymy pomoc osobom bezrobotnym i rodzinom o  niskich dochodach.

Masz pytania? Inicjatywy?

Napisz do nas!